LÊ NHẬT QUANG

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), Cử nhân CNTT

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP).

+ Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC).

+ Ông có hơn 9 năm kinh nghiệm trong quá trình tham gia xây dựng Hệ sinh + thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Khu Công nghệ phần mềm ĐHQG-HCM.

+ Ông đã hỗ trợ, tư vấn hơn 200 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

+ Tham gia đào tạo, hướng dẫn hơn 5.000 cán bộ quản lý về phát triển, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương, cơ sở đào tạo……