Chương trình ươm tạo

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa là đầu mối phát triển khoa học và công nghệ, được cấp một phần kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để tổ chức và triển khai các chương trình thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, hoạt động ươm tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển công nghệ cao của các tổ chức, nhóm cá nhân trong và ngoài Khu Công nghệ cao.

Chương trình ươm tạo bao gồm nhiều giai đoạn nhằm hỗ trợ cho startups trong các lĩnh vực công nghệ cao với các hoạt động trợ giúp về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết giúp dự án hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm.

Chuong-trinh-uom-tao.png (79 KB)